تعاریف خلاقیت

تعاریف متعددی برای خلاقیت بیان شده است. در این مقاله چند تعریف از خلاقیت را که توسط متخصصان و هنرمندان مختلف بیان شده است ارائه می دهیم: *خلاقیت توانایی فرد برای تولید ایده ها، نظریه ها، بینش ها یا اشیاء جدید و بدیع و بازسازی مجدد در علوم و سایر ادامه مطلب…